مشارکت خیرخواهانه شرکت سام نوآوران در راه اندازی سالن واکسیناسیون با امید به ریشه کنی ویروس کرونا شرکت فنی مهندسی سام نوآوران طراحی ، مشاوره و اجرا پروژه های اتوماسیون صنعتی