پروژه های صنعتی

مونتاژ تابلو کارخانه تولید ایزوگام

مونتاژ تابلو کارخانه تولید ایزوگام

راه اندازی سالن واکسیناسیون

راه اندازی سالن واکسیناسیو

تعمیر جرثقیل سقفی (کرین سقفی)

تعمیر جرثقیل سقفی (کرین سقفی)

مونتاژ تابلو بخش بارگیری کارخانه تولید آرد هرمزگان

مونتاژ تابلو بخش بارگیری کارخانه تولید آرد