سعید پاشنگ

مدیرعامل

مژده دادرس

هیئت مدیره

مژگان دادرس

هیئت مدیره

امیر محمد ترابی

مهندس فنی

هومن حاجی پور

سرپرست it

دکتر اسماعیل روستا

مدیر دپارتمان اتوماسیون و ابزار دقیق

میلاد علی نجاتی

مهندس فنی