کارمندان ما

آشنایی با تیم ما

Required extension GD is not loaded.
مژده دادرس

مژده دادرس

هیئت مدیره
Required extension GD is not loaded.
سعید پاشنگ

سعید پاشنگ

مدیر عامل
Required extension GD is not loaded.
مژگان دادرس

مژگان دادرس

هیئت مدیره
Required extension GD is not loaded.
میلاد علینجاتی

میلاد علینجاتی

مدیر ارشد
Required extension GD is not loaded.
امیر محمد ترابی

امیر محمد ترابی

مدیر ارشد
Required extension GD is not loaded.
اسمائیل روستا

اسمائیل روستا

مدیر دپارتمان اتوماسیون صنعتی
Required extension GD is not loaded.
محمدسعید آدینه زاده

محمدسعید آدینه زاده

متخصص فنی