کارمندان ما

آشنایی با تیم ما

Required extension GD is not loaded.
مژده دادرس

مژده دادرس

هیئت مدیره
Required extension GD is not loaded.
سعید پاشنگ

سعید پاشنگ

مدیر عامل
Required extension GD is not loaded.
مژگان دادرس

مژگان دادرس

هیئت مدیره
Required extension GD is not loaded.
محمدرضا فرح بخش

محمدرضا فرح بخش

مدیر دپارتمان برق
Required extension GD is not loaded.
اسمائیل روستا

اسمائیل روستا

مدیر دپارتمان اتوماسیون صنعتی
Required extension GD is not loaded.
مهدی منفرد

مهدی منفرد

تکنسین فنی